ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

ระเบียบเงินกู้ (โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ (บังคับใช้ 1 เมษายน 2562)

02.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก (บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561)

03.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้พิเศษ (บังคับใช้ 1 เมษายน 2562)

04.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้พิเศษทั่วไป (บังคับใช้ 1 เมษายน 2562)

05.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน (บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561)

06.ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขหนี้ครัวเรือน (บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561)

07.การให้เงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ.2560

ระเบียบการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน (โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.ระเบียบว่าด้วยการส่งเงินค่าหุ้นสะสมรายเดือน พ.ศ.2560