เอกสารเแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

เอกสารแบบฟอร์มคำร้องขอกู้(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์

02.แบบฟอร์มคำร้องขอประนอมหนี้

03.แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

04.แบบฟอร์มประกอบวัตถุประสงค์การกู้เงินสหกรณ์ กรณีรับเงินกู้เกินสุทธิ 100,000 บาท

05.บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

06.แบบฟอร์มให้ความยินยอมและขอความอนุเคราะห์หักเงินชำระหนี้สหกรณ์

07.ขั้นตอนในการกดเงินกู้,เงินฝากของสมาชิก ผ่าน ATM กรุงไทย

08.แบบฟอร์มหนังสือขอรับโอนหนี้

09.แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญ และเอกสารประกอบ(เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2559)

10.แบบฟอร์มยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

11.แบบฟอร์มหนังสือ ขอพักชำระหนี้(น้ำท่วม)

เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร สสธท(โปรดคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

01.ใบสมัคร สสธท. ประเภทสามัญ

02.ใบสมัคร สสธท. ประเภทสมทบ