Image Slider
 • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561

 • เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • ประกาศ "ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ"อ่านเพิ่ม

  รายชื่อ พร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการชุดที่ 38อ่านเพิ่ม

  เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีบัญชี อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "เงินโอนที่ไม่ทราบชื่อผู้โอนเงินให้สหกรณ์"อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2561 เดือนสิงหาคม 2561อ่านเพิ่ม

  ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นอ่านเพิ่มเติม

  ระเบียบการส่งค่าหุ้นสะสมรายเดือน และการลดส่งค่าหุ้น พ.ศ.2560อ่านเพิ่มเติม

  จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ น.ส.บังอร จุลพงศ์อ่านเพิ่มเติม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.70
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.80
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.90
   ทวีสุุข 60 เดือน 4.00
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.30
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.55
   ออมทรัพย์ 2.30
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.55
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  62
  รวมทั้งหมด
  27,679