Image Slider
 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

 • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

 • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • ประกาศ "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "ผลการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่38"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "เงินโอนที่ไม่ทราบชื่อผู้โอนเงินให้สหกรณ์"อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าว ฉบับที่3/2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2/2561 เดือนสิงหาคม 2561อ่านเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.70
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.80
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.90
   ทวีสุุข 60 เดือน 4.00
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.30
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.55
   ออมทรัพย์ 2.30
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.55
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  104
  รวมทั้งหมด
  2,743