ประวัติสหกรณ์

ได้เริ่มก่อตั้งโดยการรวมตัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา50คนโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์และให้กู้ยืมในกรณีเกิดความจำเป็นโดยอยู่บนพื้นฐาน ของการช่วยตัวเองและช่วยเหลือซื่งกันและกันโดยยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์มีที่ตั้งสำนักงานเดิมเลขที่161ถนนรามวิถีอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทะเบียน กพธ. 13/2525 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525 ใช้ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

( THE SONGKHLA PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED )

เดิมทีสหกรณ์ออมทรัพย์มีพนักงานเพียงไม่กีคนแต่ด้วยการเติบโตของกิจการจนมาถึงปัจจุบันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาจำกัด มีพนักงาน 18 ท่าน ที่เพียงพอกับสมาชิกซึ่งมีมากสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องแม่นยำทันสมัยเชื่อถือได้พร้อมที่จะให้บริการแก่สมาชิกรวมทั้งยังมีฐานข้อมูประวัติสมาชิกและฐานข้อมูลที่สำคัญในการที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งมีห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและบุคคลากรที่มีความชำนาญคอยดูแลและรับผิดชอบมีคณะกรรมการคอยควบคุมการทำงานอย่างเข้มงวดและสุจริตยุติธรรมปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด มี เว็บไซต์เป็นของตนเองโดยให้สมาชิกได้ทราบข่าวสารสถานะการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และประโยชน์อื่นๆ ที่พึงมีแก่สมาชิกโดยชื่อว่า www.spsc-coop.com

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาจำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยมีวิธีช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1.ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง

2. ส่งเสริมการช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

4. จัดหาทุนตามวัตถุประสงค์สหกรณ์

5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8. ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

12. ให้สวัสดิการและสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตราสารการเงิน

15. ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

16. การทำการต่างๆตามทีอนุญาตไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึงซื้อกรรมสิทธิหรือทรัพย์สินครอบครองกู้ยืมเช่าหรือให้เช่าเช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่ายจำนองหรือรับจำนองจำนำหรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก

17. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด