ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

สหกรณ์ได้เริ่มก่อตั้ง โดยการรวมตัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาประมาณ 50คน โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์และให้กู้ยืมในกรณีเกิดความจำเป็นโดยอยู่บนพื้นฐานของการช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525 ใช้ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด”
( THE SONGKHLA PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED )
มีที่ตั้งสำนักงานเดิม เลขที่ 161 ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (อยู่ในพื้นที่ชั้นล่างอาคารสำราญสุขของโรงพยาบาลสงขลาเก่าหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กรมป่าไม้สงขลา) และสหกรณ์ได้ซื้อสิทธิการเช่าและย้ายที่ตั้งสำนักงานมายังอาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 34-35 ถ.สามัคคีสุข 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหน้า โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ ในปี 2549 (ซึ่งจะหมดสัญญาในปี 2568) เมื่อสมาชิกสหกรณ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการบริหารงานสหกรณ์มีผลประกอบการที่ดี สหกรณ์จึงมีแนวคิดจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงให้แก่สมาชิก จึงได้ซื้อที่ดิน 2 ไร่ ราคา 17.5 ล้านบาท และดำเนินการสร้างอาคารเมื่อปี 2562 ด้วยค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกว่า 32 ล้านบาท ค่าตกแต่งภายใน 4.4 ล้านบาท และดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานในปี 2564 โดยเปิดทำการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2564 ปัจจุบันของอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 229 ม.6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา