New เอกสารแบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ (ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่)
01. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563
02. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2563
03. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2563
04. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้พิเศษทั่วไป พ.ศ.2562
05. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน พ.ศ.2563
06. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขหนี้ครัวเรือน พ.ศ. 2563
07. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ.2560
08. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้เอนกประสงค์ พ.ศ. 2563
09. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้สามัญ เพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกกรณีพิเศษ พ.ศ.2563
10. ระเบียบ "ว่าด้วย" การให้เงินกู้สามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงสถานกรณ์โรคระบาด พ.ศ.2563
New ระเบียบการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน (ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่)
01. ระเบียบว่าด้วยการส่งเงินค่าหุ้นสะสมรายเดือน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
New ระเบียบการสวัสดิการสมาชิก (ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่)
01. ระเบียบว่าด้วย การให้สวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
02. ระเบียบว่าด้วย การสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
03. ระเบียบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
04. ระเบียบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
05. ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
06. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการค่าตอบแทนสมาชิกเกษียณอายุ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
07. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวเกี่ยวกับศพ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
08. ระเบียบสงเคราะห์สมาชิกผู้อายุเกิน 65 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด