Image Slider
 • เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • สวัสดิการ"การให้สวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง พ.ศ.2562"อ่านเพิ่ม

  ระเบียบสหกรณ์"การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประเภทเงินกู้เอนกประสงค์ พ.ศ.2563"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ"การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ"การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก"อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าว ฉบับที่2/2562 อ่านเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.40
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.50
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.60
   ทวีสุุข 60 เดือน 3.70
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.25
   ออมทรัพย์ 2.00
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้ 6.35

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  122
  รวมทั้งหมด
  11,444