Image Slider
 • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 • เมื่อวันที่ 23 พฤศิจกายน 2562

 • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • ประกาศ"แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ"อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์"อ่านเพิ่ม

  จดหมายข่าว ฉบับที่2/2562 อ่านเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.40
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.50
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.60
   ทวีสุุข 60 เดือน 3.70
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.25
   ออมทรัพย์ 2.00
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้ 6.35

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  42
  รวมทั้งหมด
  4,530