Image Slider
 • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

 • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

 • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

 • ktb2
  ktb
  ktbsongkhlahotpital2
  ktbsongkhlahotpital
  bbank2
  bbank
  kbank2
  kbank
  Image Slider
 • ประกาศ"รายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการชุดที่ 39"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ"อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ"เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปีสหกรณ์สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563"อ่านเพิ่ม

  ประกาศ "ผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด"อ่านเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

   ทวีสุุข 24 เดือน 3.40
   ทวีสุุข 36 เดือน 3.50
   ทวีสุุข 48 เดือน 3.60
   ทวีสุุข 60 เดือน 3.70
   ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
   ฝากประจำ 12 เดือน 3.25
   ออมทรัพย์ 2.00
   ออมทรัพย์พิเศษ 2.25
   เงินกู้ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 6.50
   เงินกู้สามัญทั่วไปบุคคลค้ำประกัน 6.35
   เงินกู้สามัญทั่วไปใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินรับฝากค้ำประกัน 5.50
   เงินกู้สามัญเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ 6.50
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก 6.00
   เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 6.00
   เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะ 5.50
   เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดิน 5.85
   เงินกู้พิเศษเพื่อการทั่วไป 6.10
   เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุน 7.00
   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กู้ 6.35

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  วันนี้
  237
  รวมทั้งหมด
  40,284